v2ray与shadowsocks-libev测速对比

2020-03-01 10:14

环境:

服务端Debian10:

v2ray 4.22.1 / shadowsocks-libev 3.3.4


客户端Windows10:

v2rayN 3.5 / Shadowsocks for windows 4.1.9.2


服务端-客户端之间千兆连接:

测速工具ftp:直连为110MB/s,

测速方法:客户端开socks5,ftp通过sock5代理连接服务端


客户端使用v2rayN 3.5,连接服务器端时相对应的速度:


v2ray vmess aes-128-gcm: 49MB/s

v2ray vmess chacha20-ietf: 65MB/s

v2ray vmess none: 110MB/s


v2ray ss aes-128-gcm:49MB/s

v2ray ss chacha20:52MB/s

v2ray ss chacha20-ietf-poly1305:62MB/s


shadowsocks-libev aes-128-gcm: 48MB/s

shadowsocks-libev aes-128-cfb: 47MB/s

shadowsocks-libev chacha20:97MB/s

shadowsocks-libev chacha20-ietf-poly1305:69MB/s客户端用使Shadowsocks for windows 4.1.9.2,连接服务器端时相对应的速度:


v2ray ss aes-128-gcm:40MB/s

v2ray ss chacha20:44MB/s

v2ray ss chacha20-ietf-poly1305:35MB/s


shadowsocks-libev aes-128-gcm: 48MB/s

shadowsocks-libev aes-128-cfb: 44MB/s

shadowsocks-libev chacha20:40MB/s

shadowsocks-libev chacha20-ietf-poly1305:74MB/s


0 条回复

说两句